Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

CIRD


Qui som?
 
Una oficina tècnica i gratuïta per la igualtat de gènere


El CIRD és un servei municipal, innovador i gratuït destinat a promoure la igualtat efectiva i real entre dones i homes basada en el respecte i l’equitat.

És una oficina tècnica amb un equip professional que ofereix informació, assessorament i recursos pel desplegament de la transversalitat de gènere. Els i les agents d’igualtat ajuden a dissenyar, coordinar, dinamitzar, implementar i avaluar els plans, programes, projectes i campanyes en aquest àmbit.

Forma part de la voluntat de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona dins el compromís de promoure la transversalitat de la perspectiva de gènere.


Què és la transversalitat de gènere?

Consisteix en  prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes a la societat, i dissenyar actuacions que s’hi adaptin o hi donin resposta, per tal d’aconseguir la igualtat real i efectiva entre ambdós sexes.

Per què la transversalitat de gènere?

És una estratègia d’actuació, un enfocament per aconseguir la igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, s’entén que els poders públics no s’han de limitar a implementar accions específicament adreçades a les dones, sinó que han de dissenyar i avaluar el conjunt de les polítiques sota el criteri d’identificar i preveure les seves repercussions diferenciades sobre els homes i les dones.

L’enfocament transversal, assumit per la IV Conferencia Mundial sobre les Dones de Nacions Unides, celebrada a Beijing l’any 1995, ha estat clau en les polítiques de la Comissió Europea, que a partir del 1996 l’integra a les seves successives Estratègies, Programes i Plans d’Acció Comunitària. 

A Espanya, la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix la necessitat d’incorporar la mirada de gènere en tots els àmbits de la política.

A partir d’aquí la denominada “estratègia dual”, actualment predominant, permet compaginar les actuacions específiques per donar resposta a unes necessitats determinades derivades de les desigualtats de gènere existents, amb l’avanç cap a un canvi estructural mitjançant l’enfocament de la transversalitat de gènere.

En aquest marc, el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes 2012-2015 incorpora un eix, el número 5, específicament orientat a “aconseguir que la visió de gènere estigui present de manera transversal en l’actuació del govern i en totes les polítiques i actuacions municipals”. Per tant, s’assenten les bases per a la creació d’un servei municipal de referència, el CIRD.