Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

09 de juny 2011

Nou pla per atendre a les víctimes de violència masclista i domèstica a Catalunya

Es va presentar el nou Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica a Catalunya, que posa l'accent a "la prevenció i atenció de les víctimes". El nou pla incorpora tres nous col·lectius a protegir: les dones, els menors i la gent gran.
Una altra de les novetats, és que el pla no incideix en el seguiment estadístic o policial del delicte, sinó en la víctima. S'analitzarà l'entorn personal, familiar i social de les víctimes.
Per aconseguir els seus objectius, el Pla incorpora dos grans mecanismes; d’una banda, un programa de seguiment personalitzat dels expedients de les víctimes potencials o ja víctimes reals, per tal de tenir una xarxa de comunicació i coordinació del departament d’Interior amb les altres administracions. I d’altra banda, un protocol de valoració del risc que permeti actuar no només des d’una actuació policial reactiva, sinó de manera preventiva.
La violència masclista i domèstica en xifres
L’anàlisi actual dels delictes i faltes penals de l’any 2010 ens donen un total de 21.683 fets que evidencien uns col·lectius destacats en situacions de risc que ens donen una nova visualització de víctimes de violència masclista i domèstica que podríem agrupar en dones, menors i gent gran.
Dones víctimes de violència masclista
El nombre total de fets al 2010 de violència masclista ha estat de 18.547. D’aquests fets penals 16.886 (91,04%) són delictes i 1.661 (8,96%) son faltes. Els delictes més freqüents són els maltractaments en l’àmbit de la llar (41%) que correspon a 7.054 fets. En segon lloc està la violència física/psíquica habitual en l’àmbit familiar, que amb 4.029 fets li correspon el 24% del total; aquests dos fets ja contenen el 65% del total. Les altres tipologies més freqüents són les amenaces 2.351 fets (14%), el trencament de condemna 1.673 fets (10%). Els tres delictes següents quant a freqüència que no surten al gràfic són les coaccions (427 fets), lesions (396 fets) i els danys (122 fets).
Menors
El nombre de fets comesos al 2010 quan les víctimes han estat menors sumen un total de 15.611 fets dels quals el 47,51% són faltes i el 52,49% són delictes. Respecte a les tipologies de delictes el 9% (1.404) són maltractaments en l’àmbit de la llar. Aquests maltractaments (576 fets) es divideixen a la vegada en violència física/psíquica (337 fets), amenaces (196 fets), trencament condemna (140 fets) i resta de delictes (155 fets).
Gent gran
El nombre total de fets al 2010 de violència domèstica contra la gent gran ha estat del 9% sobre un total de 43.872 fets (1.316 fets). Les principals tipologies delictives recollides en els registres policials corresponen a maltractaments (486 fets), violència física i psíquica (355 fets), amenaces (210 fets), trencaments de condemna (118 fets), coaccions i lesions (79 fets).
Més informació: Institut Català de les Dones 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada