Pàgines Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

19 de juliol 2011

Informe sobre la situació de les dones al mercat de treball a Catalunya

L’any 2010 Catalunya presenta una població potencialment activa (nombre de persones de 16 anys i més) de 6.077.100, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i una població activa (persones de 16 anys o més que busquen o tenen un treball remunerat dins del mercat laboral) de 3.820.300, amb un increment d’un 1,06% respecte el 2009.

Dins del grup de població activa és d’interès diferenciar entre la població ocupada (persones que treballen per remuneració o retribucions en espècie), que va ser de 3.133.400 i la població aturada, que va tenir un augment de 43.700 persones (6,36%) al llarg del 2010. Aquest augment és molt menor respecte al creixement de l’atur en anys anteriors. En conjunt, es pot considerar que tant els llocs de treball com la població en edat de treballar (+1,06%) s’han pràcticament mantingut en el 2010.

Quant al conjunt de la població femenina, a Catalunya el 2010 hi va haver 3.111.400 dones potencialment actives amb un augment del 0,35% respecte el 2009. Concretament, les dones actives van ser d’1.743.600 amb un augment del 2,5%, de les quals hi havia 1.456.200 ocupades (83,51%) i 287.400 aturades (16,48%). Aquestes dades indiquen una reducció d’un punt pel que fa a l’ocupació femenina i un
increment d’un punt de l’atur femení a Catalunya el 2010 respecte l’any 2009.

Una altra dada destacable és el canvi en la població inactiva on hi ha hagut una davallada de 32.400 dones, que suposen un 2,36% menys respecte el 2009, amb un total d’1.367.800 dones, que representen el 60,6% de les persones inactives a Catalunya enfront el 39,40% dels homes.

Veure informe sobre la situació de les dones a la feina

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada